Årsmöteshandlingar 2021

Dagordning vid Gumbalde golfklubb årsmöte 2021-06-27 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 6. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 11.Information om verksamhetsplan, framförhandlade spelrättsavgifter och budget för innevarande verksamhets- och räkenskapsår. 12.Förslag till justeringar av stadgarnas § 11, Utträde samt förtydligande av kommunikation runt betalning av medlems- samt spelrättsavgifter. (Bilaga) 13.Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner. 14.Fastställande av antalet styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår. 15.Val av a. klubbens ordförande för en tid av 1 år b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år c. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år d. två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta e. tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år varav en väljs till sammankallande f. ombud till GDF-möte. 16.Övriga frågor (information och diskussion). 17.Avslutning Budgetförslag 2021 Valberedningens förslag inför årsmötet 2021 Ordförande (för 1 år) Lennart Weiss, omval Ledamöter (för 2 år) Johan Bryvall, omval Henrik Munkhammar, omval Gunnar Danielsson, nyval Hugo Lindqvist, adjungerad Suppleanter (för 1 år) Ove Ahlqvist, nyval Lena Rylander, nyval Revisorer (för 1 år) Olle Fredriksson, nyval Bengt-Åke Jacobsson, omval Thomas Olofsson, revisorssuppleant omval Ombud till GDF-möte Valberedningen föreslår att hänskjuta till styrelsen att utse ombud. Valberedning 2020 Vidar Stenberg, ordförande och sammankallande Björn Ardgren Jan Rylander Följande styrelseledamöter har 1 år kvar: Camilla Butterfield Peter Krantz

Årsmöteshandlingar 2021