GUMBALDE GOLFKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Styrelsen för Gumbalde Golfklubb får härmed avge redovisning för klubbens verksamhet räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31.

Styrelse och revisorer

Ordinarie ledamöter: Lennart Weiss, Ordförande, Gunnar Danielsson,

Camilla Butterfield, Peter Krantz, Henrik Munkhammar

och Johan Bryvall.

Hugo Lindqvist, adjungerad.

Suppleanter: Lena Rylander, Ove Ahlqvist

Revisorer: Olle Fredriksson och Bengt Åke Jakobsson med Thomas Olofsson som ersättare

Styrelsesammanträden

Styrelsen har förutom konstituerande styrelsemöte haft 9 stycken protokollförda samman­träden.

Styrelsens ansvarsfördelning och kommittéansvariga inom klubben:

Ordförande: Lennart Weiss

Vice ordförande: Peter Krantz

Klubbkassör: Camilla Butterfield

Sekreterare: Ove Ahlqvist

Informationsansvarig: Hugo Lindqvist, Lennart Weiss

Medlemskommittén: Hugo Lindqvist, Lena Rylander, Göran Eriksson,

Christian van den Bosch

Banrådet: Johan Bryvall, Ove Ahlqvist

Tävlingskommittén: Henrik Munkhammar, Hugo Lindqvist,

Agnetha Larsson, Johan Plyhr, Kerstin Ahlqvist

Veterankommittén: Roger Wärn, Mats Wahlqvist, Kenneth Julin

Juniorkommittén: Peter Krantz, Johan Bryvall

Damkommittén: Elaine Juniwik, Ewa Hansson

Hickorykommittén: Johan Plyhr, Fredrik Ström, Lennart Weiss

Samverkanskom. Lennart Weiss, Peter Krantz, Camilla Butterfield

(Samverkanskommittén är ett samrådsforum mellan klubben och Gumbalde Resort.)


Styrelsen om 2021 års verksamhet


Dags för ”nya Gumbalde” att slå upp dörrarna

Så är det då äntligen snart dags. När ”nya Gumbalde” slår upp dörrarna i början av maj är förväntningarna högt ställda. Även om det i skrivande stund är oklart om banan kan öppnas med 12 eller 18 hål den 1 maj är det bara en fråga om ett antal veckor innan sol och bevattning fått fart på växligheten så pass att banans nya greener, tee-områden, fairways och tänkta klipplinjer framträder på det sätt som vi alla så ivrigt ser fram mot. Att nya Gumbalde kommer att bli fantastiskt kan ingen som vandrat runt på banan i vinter betvivla.


Men även med detta sagt är det värt att påminna om att det tar ett par, tre år innan en ombyggd bana satt sig och som nya greener, tee:er och fairways fått önskvärd finish. Gumbalde siktar på att bli en av Sveriges främsta banor i termer av spelupplevelse och kvalitet. Det kräver dressning, gödning, klippning och massor av omsorg. Dessbättre talar allt för att Gumbalde Resort är beredda att avdela de medel och den organisation som krävs för att komma dit. Det har vi som medlemmar all anledning att känna tillfredsställelse över.


Därmed randas vi också slutet på en lång lidandets historia som kantat villkoren för Gumbalde sedan slutet av 1990-talet. Alla som varit medlemmar i Gumbalde de senaste 20 – 30 åren vet att Gumbalde aldrig blev den storslagna skapelse som paret Lagergren drömde om. Inte så att det var något fel på ambitionerna. De var utmärkta. Så också de grundläggande investeringar som gjordes i Gumbaldes unika bebyggelsemiljö som utgör anläggningens hjärta. Som framgår av den historieberättelse som finns på klubbens hemsida kom dock en finanskris, diverse tvister men också en dos lokal missunnsamhet emellan som kastade grus i maskineriet.


Sedan dess har Gumbalde blivit en alltmer bedagad skönhet, konstant underinvesterad och med en organisation satt på svältkost. Vändningen kom med Gotlandsfabriken AB:s övertagande 2020. Även om enskilda medlemmar under hösten och vintern haft synpunkter både på det ena och det andra råder ingen tvekan om att det är en rejäl satsning som skett och som fortlöpande sker. Tills nu har ca 32 miljoner kr investerats i en ombyggnad av hotellet, Gumbaldes nya ”golftorg”, driving-rangen, parkeringen och inte minst banan som sådan som fått merparten av investerade medel. Med de beslut som tagits uppgår Gumbalde Resorts investeringsram till ca 40 mkr. Och då ligger ändå den planerade utbyggnaden av hotellet, den nya bostadsrättsföreningen med mera utanför redan tagna beslut.


Låt oss anta att vi istället landat i den lösning som låg på bordet när vi samlades till årsmötet 2020. Då hade vi i bästa fall fått till en nyemission på runt 6 - 8 mkr, som resulterat i en begränsad ombyggnad av banan och med fortsatt eftersläpande investeringsbehov i Gumbaldes byggnader, inte minst hotellet som är en viktig intäktskälla för den samlade verksamheten. Men det är minst lika sannolikt att hela projektet hade kört i diket. Och i så fall hade vi nu stått med en bana och anläggning på dekis och i en fortsatt nedåtgående spiral. De som under hösten suckat över att man tvingats spela på När istället för på sin hemmabana eller känner oro för att inte allt är klart den 1 maj bör besinna att alla andra alternativ hade varit klart sämre.


Från styrelsens sida har vi valt att blicka framåt. Därmed också mot de möjligheter men också nya utmaningar som både klubb och bolag står inför. Som konstaterades redan i förra årets verksamhetsberättelse innebär ägarförändringen en mer markerad uppdelning av klubbens och bolagets uppgifter. För bolaget står av naturliga skäl den kommersiella verksamheten i centrum, d v s banan, hotellet och restaurangen. Med en ambitiös och kompetent förvaltning av banan behövs inte heller klubbens direkta engagemang i den delen, mer än som kontaktlänk mellan klubb och bolag när det gäller medlemmarnas upplevelser av banans dagliga skötsel. Det är en uppgift som med fördel kan samordnas av bolagets och klubbens gemensamma Banråd samt klubbens hålvärdar.


Klubbens kärnuppgifter handlar således om den ideella verksamheten med fokus på medlemsvård, junior- och tävlingsverksamhet, information samt de olika medlemskommittéerna, d v s golfen som sådan och klubbens sociala liv. I samband med höstens verksamhetsplanering förde styrelsen en ingående diskussion om dessa delar och landade i slutsatsen att klubben både behöver höja ambitionsnivån och kvalitén i genomförda aktiviteter.


Med den omfattande investeringen i Gumbalde och högre kvalitén på banan följer också helt naturligt en högre spelrättsavgift. Jämfört med andra liknande anläggningar i golf-Sverige kommer det dock fortsatt vara prisvärt att spela på Gumbalde, särskilt om man beaktar att en spelrätt på Gumbalde inte är förenad med någon kapitalinsats. Den relativa förändringen är dock ganska stor vilket per automatik innebär att medlemmar och gäster förväntar sig mer valuta för pengarna. Det gäller rimligen både den kommersiella och ideella delen av verksamheten. Styrelsens slutsatser och fortsatta målinriktning beskrivs i klubbens verksamhetsplan. Inför årets säsong spänner vi bågen hårdare.


De viktigaste delarna i klubbens verksamhetsplan kommer att presenteras på klubbens årsmöte den 17 april. Utan att här gå in på alla detaljer är det uppenbart att det fordras tre villkor för att klubben ska lyckas med sina intentioner. Den viktigaste är att klubbens kommittéer fungerar. Det är där huvuddelen av det ideella föreningsarbetet bedrivs. Alltså krävs en drivande ordförande i varje kommitté och att den finns en krets av frivilliga som är beredda att avsätta den tid som krävs.


Den andra förutsättningen är att finns resurser för den ekonomiska planeringen och klubbens löpande administration. Vad gäller ekonomin är saken under god kontroll tack vare klubbens kassör som inför detta verksamhetsår dessutom själv tagit över ansvaret för kontering och bokföring. Vad gäller klubbens löpande administration krävs dock en resursförstärkning. Det har vi i nuläget inget bra svar på men frågan är under bearbetning.


Den tredje förutsättningen är att det råder ett gott och konstruktivt samarbetsklimat mellan klubb och bolag. Viljan är det knappast något fel på. De smärre friktioner som uppstått hittills har delvis handlat om bolagets höga tempo som ibland inte medgett den tid för förankring och dialog som varit önskvärd. Men även klubben förorsakar en del ”skav” som en konsekvens av den inneboende tröghet och ojämna arbetsinsats som följer av den ideella verksamhetens karaktär.


För att lösa ut dessa saker pågår just nu en process mellan klubb och bolag under ledning av SGF:s klubbrådgivare Claes Björklund som har till syfte att definiera en gemensam målbild, en tydlig gränsdragningslista samt hur verksamheten framåt ska organiseras. För klubbens del behöver vi också finna svar på hur vardagliga men delvis också helt kritiska administrativa uppgifter ska kunna utföras utan att vara beroende av frivilligt, oavlönat arbete. Styrelsens uppfattning är att vi behöver finna en lösning på den saken under hösten.


Pågående process mellan klubb och bolag sker också med avsikt att klargöra förutsättningarna för klubbens nyttjanderättaavtal som måste förnyas med ny period från den 1/1 2024. Det nuvarande avtalet löper alltså ut om drygt 1,5 år och sades upp formellt redan för ett år sedan. Styrelsens intention är att den pågående dialogen mellan klubb och bolag ska resultera i ett nytt avtal som tillgodoser medlemmarnas intressen och på ett balanserat sätt definierar klubbens och bolagets olika uppgifter. Från klubbens sida är vi övertygade om att en vital golfklubb är en avgörande förutsättning för det sociala livet på och runt Gumbalde men också en viktig tillgång för Stånga som lokalsamhälle.


Det är dock inget som kommer av sig självt. Verksamheten blir aldrig bättre än summan av medlemmarnas engagemang. Därför har vi anledning att vara glada över att valberedningen inför kommande verksamhetsår haft relativt lätt att finna personer som är intresserade av att engagera sig i verksamheten. Det bådar gott inför framtiden och ger förhoppningar om att nya Gumbalde inte bara kommer att bjuda på en fantastisk anläggning utan även en levande och vital golfklubb med en hög grad av trivsel och gemenskap.


Lennart Weiss

Ordförande, Gumbalde GK

Damkommittén


Damkommittén träffades i mitten av mars för att planera årets verksamhet. Vi diskuterade antalet niohålare och olika spelformer och sommarens 18-hålare.

Under maj och juni genomförde vi åtta träffar med niohåls spel, och kunde under de sista träffarna även ha prisutdelning. Under dessa veckor hade 22 damer deltagit, och vid ett tillfälle var vi hela 19 stycken som spelade. Vi hade avslutade vårsäsongen 23/6 med en lagtävling som blev uppskattad.

Vi genomförde öppna damdagen i början på juni, tyvärr med ett svagare antal deltagare. En av orsakerna var att vi hade kanonstart redan kl. 8.00. Eftersom många har en bra bit att köra valde därför flera att inte delta.

Vi fortsatte på onsdagar med 18 håls spel under högsäsong. Det fungerade mycket bra och alla damer hjälptes åt med startgrupper, även om ingen från damkommittén var närvarande.

Under augusti och september spelade vi nio hål eclectik under sex onsdagskvällar. Under hösten deltog 24 damer. Vi avslutade med trevlig samvaro i restaurangen som ordnade mat och kaffe åt oss. Vi hade prisutdelning där alla deltagande damer fick pris. Vi drog även årets birdiedam som vann ett presentkort på Hemse presentaffär.

Även i år kom några nya damer och spelade med oss och det ser vi som mycket positivt.

Elaine Juniwik och Ewa HanssonJuniorkommittén


Juniorverksamheten kan rapporterna om god fart under sommarmånaderna. Stommen i verksamheten utgörs av Gumbalde Summercamp, ett 2-dagars träningsläger med övernattning på hotellet, samt träningspassen på tisdagar.


Gumbalde Summercamp hålls i början av juli så att ungdomarna kan knyta kontakter med spelkamrater för sommaren tidigt. Under lägret delas ungdomarna in i 3 olika grupper och de roterar sedan mellan olika övningar som leds av Martin Munkhammar ifrån Visby GK samt våra egna tränare Anders och Fredrik.

Under 2021 hade vi glädjande nog ett rekordstort antal deltagare varav många tjejer, riktigt kul!


Inför 2022 så har vi tillsammans med tränarna bestämt att utöka med en dag, det vill säga totalt 3-dagar med 2 övernattningar.


Lägret genomfördes i samarbete med Gotlands Golfförbund. Kul att se att många juniorer även ställde upp i klubbtävlingar samt KM. Periodvis har vi haft bra närvaro på träningarna, men fortfarande är detta något som vi både kan och ska förbättra. Golf blir roligare om man tränar!

Varmt tack till alla sponsorer som gör juniorverksamheten med Gumbalde Summercamp som kronan på verket möjlig.


Peter Krantz och Johan BryvallVeterankommittén

Ännu ett Coronaår som vi lägger bakom oss. Även 2021 kom vi igång senare än vanligt. Vintern och de låga temperaturerna höll i sig länge, för att vara på Gotland. När vi till slut kunde börja, ökade vi antalet deltagare successivt. På vår tisdagstid spelade veteranerna 446 rundor, en ökning med 34% från 2020. Det är bra. Totalt var det 55 unika deltagare på våra rundor.

Många deltog för första gången och det var speciellt uppmuntrande. Genom att vi införde en ny tävling, – 1-puttar, har vi alla blivit bättre på inspel mot flaggan. Vi ser fram mot att se fler av klubbens veteraner tar tillfället att delta 2022.

Kom och prova en gång i alla fall. Vi startar upp på När, så fort banan är spelbar.

Roger Wärn, Kenneth Juhlin, Mats Wahlqvist


Tävlingskommittén


2021 blev lite av återhämtningens tävlingssäsong även om coronahotet hela tiden svävade över oss. Vi genomförde ett rejält tävlingsschema med höjdpunkter i KM, med Daniel Stenberg som vinnare för fjärde gången i rad, och vår 3-mannascramble med fullt startfält 114 deltagare. KM innehöll även Åldersklasser och PB-tävling med ”Bettan” Magni Bergström som segrare i damklassen, Lennart Weiss i herrklassen, Olof Wärnfeldt i ungdomsklassen och Andreas Mårtensson i knatteklassen. En förhoppning är att vi skall få igång damerna att spela KM scratch igen.

Medlemsgolfen på söndagar har genomförts i vanlig ordning med ett embryo till eclectic över en viss tidsperiod

Vi tackar våra tävlingssponsorer och de som ställt upp som funktionärer under säsongen.

Henrik Munkhammar, Hugo Lindqvist, Agnetha Larsson, Johan Plyhr och Kerstin Ahlqvist


Medlemskommittén

Medlemskommittén är en nybildad kommitté med uppgift är att arbeta med medlemsvård samt aktiviteter som främjar klubbkänsla och klubbgemenskap. En prioriterad uppgift under vintern har varit att ta kontakt med klubbens nya medlemmar per telefon och hälsa dem välkomna. Bakom välkomsthälsningen som artighetsgest är tanken att också lyssna med våra nya medlemmar i vilken utsträckning de önskar engagera sig i klubben, tipsa om medlemsgolfen samt höra om vår nye medlem saknar spelkompis eller har andra behov eller synpunkter som behöver fångas upp.

Medlemskommitténs syfte är också främja det sociala livet, gemenskapen och att skapa en trevlig medlemsmiljö på Gumbalde genom olika typer av aktiviteter. Under 2022 avser medlemskommittén pröva sig fram med olika aktiviteter både för de yngre medlemmarna samt den breda medlemsstocken.

Hugo Lindqvist, Lena Rylander, Göran Eriksson och Christian van den BoschInformationsverksamheten


Under året har arbetet med löpande information till klubbens medlemmar definierats som ett eget verksamhetsområde med en egen kommitté. Ambitionen är att stärka informationskommittén organisatoriskt till kommande säsong, inte minst med sikte på löpande information i sociala medier, d v s klubbens konton på Facebook och Instagram.


Under slutet av 2021 och början 2022 valde informationskommittén att prioritera arbetet med att uppdatera klubbens hemsida med färsk och aktuell information. Hemsidan har också förändrats med tydligare presentation av klubbens nyhetsbrev som nu enklare kan sökas i nummerföljd. Vidare har hemsidan fått nya flikar för HIO/ albatross, både för den nya och gamla banan samt en ny flik för klubbens sponsorer samt klubbens nya hickorykommitté.


Under början av 2022 har bolaget inrättat en särskild funktion som marknads- och informationsansvarig. Även om Louise har till uppgift att arbeta med Gumbalde Resorts marknadsföring är det tveklöst så att klubben med detta fått en kompetent person att få råd och hjälp av i särskilda situationer. Inte minst hoppas vi att förstärkningen inom bolaget kan bidra till en fortlöpande och aktuell information till klubbens medlemmar om läget på banan, eventuella avstängningar med mera som underlättar för medlemmarna att planera sitt spel.


Hugo Lindqvist och Lennart WeissBanrådet


Banrådet har under året koncentrerat sig på att med jämna mellanrum förmedla information till medlemmarna om den pågående banombygganden. Även om vädret under slutet av 2021 och början av 2022 varit både kyligare och blötare än normalt är det vår uppfattning att arbetet med banombyggnaden i allt väsentligt följt plan och att resultatet kommer att bli fin-fint.


När det gäller den bana som erbjöds sommaren 2021 kan vi konstatera att den delvis var av ojämn kvalitet. De avkortade hålen hade uppenbara svagheter men under rådande omständigheter är det svårt att se några rimliga alternativ, om banan skulle ha rimliga förutsättningar att bli klar till våren 2022.


Trots rådande förutsättningar gjorde klubbens hålvärdar sitt bästa för att hålla banan städad och med att hjälpa till med att laga nedslagsmärken och uppslagna torvskador. Den uppgiften blir än mer angelägen när den nya banan öppnar.


Inför kommande säsong menar vi att Banrådets uppgift behöver definieras tydligare. Vi ser ingen direkt anledning att ha ett Banråd som tycker till om var bunkrar ska placeras eller ett vattenhål förändras. Den typen frågor hanteras redan av den bästa kompetens som finns i Sverige. Däremot menar vi att det finns ett behov av en kontaktlänk mellan Banrådet respektive klubbens hålvärdar och Banchefen, allt med avsikt att tidigt fånga upp synpunkter från medlemmarna på banans skötsel, höjd på ruff med mera. Med engagerade hålvärdar tror vi också att medlemmarna kan hjälpa till med att hålla banan fri från skräp, trasiga peggar och hjälpa till med att laga skador som negativt påverkar spelupplevelsen för både medlemmar och greenfee-gäster.


Till sist vill Banrådet framföra ett varmt tack till banans personal som trots dubbla arbetsuppgifter under 2021 ändå klarade uppgiften att både bygga om banan och erbjuda medlemmarna en fullt spelbar bana.


Johan Bryvall och Ove AhlqvistHickorykommittén


Under sommaren 2021 fick klubben ett tillskott i form av en särskild kommitté för de som är roade av att spela traditionell golf med hickoryklubbor. På klubbens hemsida finns nu en särskild flik som berättar om hickoryns historia, om klubbornas karaktär, hur man beräknar score och slope, köper och reparerar utrustning med mera.