Till Gumbalde GK:s medlemmar!


Som de flesta sannolikt redan vet genomförde Gumbalde golfklubb söndag den 6 november ett Extra årsmöte. Vid årsmötet deltog 56 medlemmar, 36 på plats och 20 stycken via teams.


Syftet med Extra årsmötet var att ta ställning till styrelsens förslag om att biträda Gumbalde Resorts hemställan om att:

  • Gumbalde GK accepterar att i förtid frånträda gällande nyttjanderättsavtal, samt:

  • Styrelsens förslag till överenskommelse mellan GGK och GR angående verksamheten för övergångsåret 2023 och övergripande ambitioner för medlemsverksamheten framåt.

  • Styrelsens förslag till överenskommelse mellan GGK och GR om avgifter för 2023 samt överlåtelse av ca 95 procent av klubbens kassa under inledningen av 2023 med syfte att reducera behovet av en annars större avgiftshöjning.

  • Förslag om att ansöka om utträde ur Svenska Golfförbundet per den 31/12 2022.

  • Förslag om att förlänga verksamhets- och räkenskapsåret 2022 med syfte att ge styrelsen möjlighet att följa upp den överenskommelse som träffats mellan GGK och GR och förbereda ett avvecklingsårsmöte.

  • Förslag om att ge styrelsen i uppdrag att förbereda och kalla till avvecklingsårsmöte 2023 samt i samband därmed genomföra likvidation av klubben.

Årsmötet beslutade utan omröstningar att bifalla samtliga förslag som framlades av golfklubbens styrelse. Vid årsmötet presenterade VD för Gumbalde Resort, Matz Bengtsson också anläggningens ambitioner framåt. Dessa finns dels dokumenterade i Gumbalde Resorts bilaga till årsmötet samt dels den power-point presentation som Matz föredrog på årsmötet.


I ett tidigare nyhetsbrev har medlemmarna fått samtliga underlag och förslag som presenterades vid Extra årsmötet. I detta nyhetsbrev kan du ta del av protokollet från Extra årsmötet samt Matz Bengtsson mycket informativa power-point från mötet.Inom kort kommer Gumbalde Resort att skicka ut fakturor för 2023. Genom den ekonomiska överenskommelse som träffats mellan klubben och bolaget blir avgiftshöjningen för 2023 relativt blygsam jämfört med flertalet andra golfklubbar. Då bör man hålla i åtanke att Gumbalde Resort under kommande vinter gör en omfattande investering i golfbanans bevattningssystem, allt för att säkerställa en grön, vacker och rättvis golfbana även under en torr sommar.


Till sist, allt talar för att Gumbalde Resort kommer att fortsätta utvecklas mot en bana och anläggning i absolut toppklass i Sverige. Från Gumbalde golfklubb stöttar vi fullt ut Gumbalde Resorts ambitioner. Från och med den 1 januari avvecklas golfklubben som medlem i Svenska golfförbundet. Du som idag är medlem i golfklubben erbjuds istället att bli medlem i Gumbalde Resort. Under 2023, fram till avvecklingsårsmötet som genomförs efter sommaren, finns klubben kvar som en passiv ideell förening. Du som idag är medlem i golfklubben kvarstår som medlem till kommande avvecklingsårsmöte. Spelrätten för 2023 regleras dock av Gumbalde Resort. Du som vill spela golf på Gumbalde kommande säsong som medlem måste alltså teckna medlemskap i Gumbalde Resort. Du som har för avsikt att utträda bör meddela den saken skriftligt till info@gumbalde.se.


Årsmötets beslut om medlems- och spelrättsavgifter för 2023 innebär följande:


•Fullvärdig senior: 6 900 (+ 400)

•Yngre senior fullvärdig: 3 900 (+ 300)

•Vardagsmedlemmar: 3 900 (+ 400)

•Juniorer och barn: Oförändrade avgifter


Medlemmar som önskar ytterligare information kan höra av sig till info@gumbaldegk.se.


För golfklubbens styrelse,

Lennart Weiss

/Ordförande/