Uppdaterat: 5 mars 2021

Nyhetsbrev


Aktuellt från klubben och bolaget


Omdaningen av Gumbalde fortsätter, särskild medlemsfond inrättas och tävlingsverksamheten tar delvis ny form


Årets första nyhetsbrev inleds med den sorgliga nyheten att två av klubbens största profiler lämnat oss. Sören Jacobsson 80 år och Gunnar Björnwall, 81 år tillhörde den krets medlemmar som varit med ända sedan tidigt 1990-tal och kom att spela en viktig roll i klubbens inre liv. Både Sören och Gunnar deltog i olika roller i arbetet runt klubbens tävlings- och veteranverksamhet och tog under flera år ansvaret för administrationen av GIT (golfens IT-system), veterandagen och den öppna herrgolfdagen.


Sören och Gunnar var kända som varma och omtänksamma personer. De hade ett stort hjärta för Gumbalde och lämnar ett stort tomrum efter sig. Klubben vill med dessa rader sända en hälsning av omtanke och medkänsla till närmaste anhöriga Gunilla Ivrell Jacobsson samt Helen Walter med respektive familjer.Här följer en rapport från styrelsemötet i Gumbalde gk den 9/1 samt aktuell information från klubben och bolaget.


Ombyggnaden av banan och anläggningen


Från bolaget rapporteras att höstens omfattande arbete på banan tagit en kort paus till följd av rådande väder. Så snart vädret tillåter kommer de nya dammarna att färdigställas, liksom den spännande omdaningen av det nya ”golftorget” framför anläggningens huvudbyggnader som med ett nytt putting-område, sittplatser och körsbärsträd kommer att skapa en härlig atmosfär.


Istället har ombyggnaden av hotellet påbörjats vilket innebär att 16 av 18 rum på övervåningen byggs om till 11 rum av hög standard. Under våren kommer den nya driving-rangen med nya bollar och ny bollmaskin samt den nya parkeringen färdigställas som dels blir större, dels kommer att förses med ett 20-tal laddplatser. Till våren kommer Gumbalde dessutom ha 10 nya golfbilar. Vidare kommer ”hönshuset” att byggas om till golfshop och reception vilket innebär att klubbrummet flyttas till Salens östra sida som kommer att ges en ny utformning så att lokalen tillsammans med baren kan bli en naturlig samlingsplats för medlemmarna före och efter dagens golfrunda. Klubben och bolaget kommer gemensam investera en slant för att ge lokalen en karaktär av Gumbaldes egen ”club members lounge”, med service från vår restaurang som från våren kommer att drivas i ny regi.


Från styrelsen ser vi fram mot den kommande säsongen med stor entusiasm. Den satsning som i detta nu görs på Gumbalde tillhör de största och mest ambitiösa i hela golf-Sverige. Förutom själva ombyggnaden av banan talar allt för att Gumbalde redan under 2021 kommer att vara en bana i bättre skick än någonsin. För det talar bolagets satsning på en utökad personalstyrka på banan, omfattande investeringar i nya klippare men också ett antal andra maskiner som tillsammans med förbättrad bevattning kommer att höja spelupplevelsen men också öka förutsättningarna för givande golf, även om vi skulle få en ny torrsommar.


Tak för antalet medlemmar

Med den senaste sommarens erfarenheter i färskt minne, där det periodvis kunde upplevas svårt att komma ut på banan, har klubben och bolaget gemensamt fattat beslut om att maximera antalet medlemmar till ca 800 st. Åtgärden ska ses i perspektiv av det stora intresse som ombyggnaden av Gumbalde röner på ön och golf-Sverige i stort. Klubben och bolaget menar gemensamt att medlemskapet i Gumbalde ska erbjuda en tydlig favör när det gäller tillträdet till banan. Detta finns också med oss när vi nu diskuterar olika lösningar för samarbete mellan klubbarna avseende dubbla spelrätter. Mer om detta allra sist i detta nyhetsbrev.


Klubbens verksamhet


Från klubben kan vi notera att Gumbalde gk 2020 åter ökade medlemsantalet, från 603 st vid årets ingång till 706 st. Det preliminära bokslutet pekar också på ett överskott på ca 40 000 kr.


Verksamhetsplanen för 2021 börjar nu ta form. Med ägarförändringen och de stora planer som nu tar gestalt på Gumbalde kan klubben koncentrera sitt arbete på att skapa en bra och varierad klubbverksamhet som stärker klubbkänslan. 2021 får tävlingsverksamheten hög prioritet. Tävlingarna kommer att kategoriseras och planeras efter fyra olika spår med en mer ambitiös ”flaggskeppstävling” en gång i månaden kompletterade av mer traditionella klubbtävlingar däremellan. Medlemsgolfen på söndagar kommer att ges ökad prioritet vilket kommer att märkas i form av fler och mer varierade tävlingsformer, särskilda klasser för damer och juniorer samt priser finansierade av klubben.


Klubbens dam- och veterankommittéer kommer givetvis att bedriva sin vanliga verksamhet men även här kommer klubben att stötta verksamheten med priser som finansieras ur klubbens kassa. Utöver detta sker en ökad satsning på KM som kommer att spelas 36 hål med efterföljande KM-middag. Löpande information om detta kommer att levereras i klubbens nyhetsbrev, klubbens facebooksida samt på bolagets och klubbens nya hemsida.


Fond för medlemmar med ansträngd ekonomi

Med anledning av de höjda spelrättsavgifterna har styrelsen fattat beslut om att inrätta en särskild fond dit medlemmar med en ansträngd ekonomi kan vända sig. Fonden som får ett tak på 25 000 kr kan efter ansökan ge ett bidrag som maximalt omfattar mellanskillnaden mellan den gamla och nya avgiften för den medlemskategori som den enskilde medlemmen tidigare tillhört. Med syfte att säkra full sekretess kommer ansökningar enbart hanteras av klubbens kassör Camilla Butterfield vilket innebär att beslut om ekonomiskt stöd endast kommer att redovisas för styrelsen som ”medlem 1”, ”medlem 2” o s v. Regelverket kommer inom kort att redovisas mer i detalj på klubbens hemsida.Spelrättssamarbete med andra klubbar

I skrivande stund är frågan om fortsatt spelrättssamarbete med andra klubbar fortfarande en öppen fråga. Från Gumbaldes sida är ambitionen att även i fortsättningen kunna erbjuda någon typ av samarbete som antingen ger spelrätt på annan bana till fast tilläggsavgift eller ett särskilt rabattsystem. Grundprincipen för eventuella överenskommelser är dock att ett samarbete ska vara ömsesidigt för respektive klubb/anläggning och att omfattningen av andra klubbars eventuella spelrätt på Gumbalde inte ska bli så omfattande att det menligt påverkar Gumbaldes egna medlemmar att komma ut på vår magnifika hemmabana. Vi får således anledning att återkomma till saken i kommande medlemsbrev.


Till sist vill vi uppmana medlemmarna att gå in på vår nya hemsida för att bekanta er med bolagets och klubbens information samt olika erbjudanden. Inom kort kommer också klubbens facebooksida att återaktiveras vilket ger oss ett kompletterande forum för information men också direktdialog mellan klubbens medlemmar och styrelsen.


Gumbalde gk och Gumbalde Resort

Lennart Weiss, ordf, Gumbalde gk

Hugo Lindqvist, medlems- och tävlingsansvarig, Gumbalde gk

Matz Bengtsson, vd, Gumbalde resort