Nyhetsbrev nr 9

17 april 2022Rapport från klubbens årsmöte samt information inför öppningen av banan den 1 maj


Hugo Lindqvist utsedd till klubbens sjunde hedersmedlem. Henrik Johansson, Gumbaldes banchef, om läget på banan inför öppningen den 1 maj och en kort rapport från Gumbalde GK:s årsmöte den 17 april.

 

Gumbalde öppnar med 12 hål den 1 maj och resterande den 14 maj

Det blev Gumbaldes banchef, Henrik Johansson, som fick huvudrollen i samband med klubbens årsmöte den 17 april. Anledningen var att VD Matz Bengtsson blivit sjuk men i hans frånvaro tog Henrik ledarstaven på allra bästa sätt. Henrik redogjorde för höstens och vinterns arbetet som nu i stort sett är färdiga. Återstår gör byggandet av någon tee samt en del arbeten av reparationskaraktär runt greener, bunkrar, dammar och promenadvägar, plus utläggning av färdigt gräns på målgreenerna på driving-rangen. Till detta givetvis en hel del sol, värme och vatten så att det blir fart på växtligheten.

Henrik fick ett 15 tal-frågor på årsmötet som han besvarade utförligt med en stor portion engagemang och personlig charm. Det viktigaste i korthet:

- Den 1:a maj öppnas banan med 12 hål. Dessa kommer att markeras ut med skyltar och spelas i följande ordning: 1, 2, 14, 7, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 18.

Resterande hål planeras att öppnas den 14 maj.


Med avsikt att begränsa slitaget på banan den första tiden spelas inte Gotland Runt på Gumbalde i år. Vidare sker ingen ytterligare försäljning av golfpaket de första veckorna i maj.


Driving-rangen öppnas i mitten av maj. Öppningen sker med begränsad längd, ca 140 m. De nya målgreenerna för teknikträning kommer att vara tillgängliga. Rangen öppnas med full längd (ca 280 m) när gräset hunnit ta sig så pass att bollar kan plockas maskinellt. (Driving-rangen får nya mattor samt nya bollar.)


Den nya banan spelas par 70. Från back-tee ca 6 300 m och från front-tee ca 4 300 m. Flertalet hål får fyra olika tee-er men hål 12 hela 7 stycken för att möjliggöra olika spelalternativ beroende på väder och vind.


Speltiderna torde bli klart kortare än förr, ca 3,45 tim. för en fyrboll under lågsäsong och sannolikt drygt fyra timmar för en fyrbollar under högsäsong. (Spelet brukar bli långsammare med ökad spel av turister som är ovana vid banan.) Som förr tillämpas starttid med var 10:e minut.


De hål som byggts med färdigt gräs (totalt ca 4 hektar) torde ha satt sig och skarvarna vuxit ihop i mitten av juni. Greener som byggdes med grässådd redan föregående år förefaller vara i fin form.


Målet är Gumbalde ska slå sig in bland Sveriges 20 bästa banor. Det kommer sannolikt ta något år och kräva gödsling, dressning och vård, både av green-områden och fairways.

Jämfört med tidigare år fördubblas organisationen på banan till ca 8 – 9 personer sommartid. Anläggningen har också fått en helt ny och toppmodern maskinpark som kommer att höja nivån på banskötseln.


Hugo ny hedersmedlem och tre nya ledamöter i styrelsen

Klubbens årsmöte inleddes med att ordförande Lennart Weiss berättade om klubbens verksamhetsplan samt pågående diskussioner med Gumbalde Resort om framtiden samt den diskussion som pågår om att etablera ett utvecklingsbolag i Stånga.
Årsmötet lotsades fram genom agendan på bästa sätt av Charlotte ”Lottie” Eliasson (ordf. i Stånga IF) och Johan Plyhr (ordförande i klubbens hickorykommitté). I samband med årsmötet fattades beslut om en stadgeförändring med innebörd att framtida hedersmedlemmar endast befrias från medlemsavgiften. (Tidigare utsedda hedersmedlemmar är fortsatt befriande från såväl medlems- som spelrättsavgift.)


På styrelsens förslag, hanterat under både kuppartade och lättsamma former, beslutade årsmötet att till ny hedersmedlem enhälligt utse Hugo Lindqvist. Brukligt är att hedersmedlemmar utses efter avslutad tjänstgöring i klubben men eftersom både styrelsen och årsmötet gör samma bedömning, att Hugo aldrig kommer att sluta vara aktiv i golfklubben, fann årsmötet det för rimligt att göra ett avsteg från praxis. Grattis till Hugo från såväl medlemmar som nyhetsbrevet.


Nyval till styrelsen efter Gunnar Danielsson och Johan Bryvall, som båda avböjt omval, skedde genom val av Karin Tideström, Göran Eriksson och Hugo Lindqvist.

Styrelsen i sin helhet:

Ordförande: Lennart Weiss. Kassör: Camilla Butterfield. Övriga ordinarie ledamöter: Peter Krantz, Henrik Munkhammar, Ove Ahlqvist, Karin Tideström, Hugo Lindqvist. Suppleanter: Göran Eriksson, Lena Rylander.

Konstituering av övriga funktioner inom styrelsen sker i samband med kommande styrelsemöte.

Johan Plyhr passade på att berätta att årets tävlingsprogram är klart och finns på klubbens hemsida (gumbaldegk.se.) Till årets säsong görs en satsning på att höja nivån på klubbens tävlingar vilket sker tack vare ett utvidgat samarbete mellan klubb och anläggning vad gäller planering och genomförande samt rekrytering av externa sponsorer som gör att prisborden kommer att få högre kvalitet.

Totalt deltog närmare 60 personer, varav ett 15-tal nya medlemmar, i samband med Henrik Johanssons redogörelse för läget på banan samt på klubbens årsmöte vilket är den bästa siffran på flera år.