Kallelse till extra årsmöte i Gumbalde golfklubb

När: 6 november 2022

Var: Salen, Gumbalde Resort

(Eventuellt blir det även möjligt att delta via teams eller zoom.)


Extra Årsmöte

Medlemmarna i Gumbalde golfklubb (GGK) kallas till extra årsmöte den 6 november. Årsmötet föreläggs beslut om att biträda Gumbalde Resorts (GR) hemställan om att klubben ska frånträda gällande nyttjanderättsavtal per den 31/12 2022, d v s ett år före avtalet formellt sett löper ut. Som en följd av detta föreläggs extra årsmötet förslag om att ansöka om utträde ur SGF per den 31/12 2022. Årsmötet föreläggs också förslag till överenskommelse mellan GGK och GR för verksamhetsåret 2023, förslag till avgifter för 2023 samt förslag om överlåtelse av klubbens kassa med syfte att nedbringa behovet av en större avgiftshöjning.

Om årsmötet biträder styrelsens förslag blir Gumbalde en så kallad A 1-anläggning från den 1 januari 2023, d v s en anläggning med associerat medlemskap i SGF. Det betyder att den sedvanliga medlemsverksamheten drivs i regi av Gumbalde Resort.


Bakgrund

Gumbalde golfklubb är idag en ideell förening med medlemskap i Svenska Golfförbundet (SGF) och i den meningen en så kallad M1-klubb (402 st). I golf-Sverige finns också en annan associationsform; golfanläggningar (med medlemmar) som drivs av bolag (47 st). Dessa kallas A 1. En A1-anläggning kan ansöka om associerat medlemskap i SGF med samtliga rättigheter utom att delta i SGF:s årsmöte. Golfmedlemmar i Gumbalde kan inte heller delta i golf-SM. I övrigt kan verksamheten bedrivas med dagens inriktning.

Gumbalde gk har idag ett nyttjanderättsavtal med Gumbalde Resort. Det betyder att klubben har en rätt att organisera klubb- och medlemsverksamhet och spela golf på anläggningen till de villkor som klubb och anläggning kommer överens om från år till år. Gällande nyttjanderättsavtal löper ut per den 31/12 2023.

Gumbalde Resort meddelade sin uppsägning av nyttjanderättsavtalet redan våren 2021, något som följdes upp skriftligt våren 2022. Under 2021 och 2022 var ambitionen att förnya avtalet från den 1 januari 2023. Under våren 2022 genomfördes också en process om formerna för ett framtida avtal och samarbete mellan klubb och anläggning i regi av Svenska golfförbundet.

Efter sommaren 2022 har Gumbalde Resort meddelat att man inte önskar förnya nyttjanderättsavtalet. I stället har GR hemställt skriftligt om att GGK frivilligt frånträder nyttjanderättsavtalet i förtid, redan från den 1 januari 2023. Efter analys har styrelsen beslutat att ställa sig positiv till GR:s hemställan.

Beslut om att frånträda nyttjanderättsavtalet samt ansöka om utträde ur Svenska golfförbundet kan dock endast fattas av ett årsmöte. Eftersom ett utträde ur SGF i nästa steg syftar till att upplösa golfklubben regleras formerna för beslut av stadgarnas § 9. (Klubbens stadgar finns på Gumbalde gk:s hemsida, Klubben/stadgar.)


Gumbalde Resorts motiv

Det råder inga tvivel om att GR har en ambition att fortsätta utveckla Gumbalde Resort efter de riktlinjer som tidigare presenterats. Den bilden förändras inte av den ägarförändring som skett inom Gumbalde Resort efter sommaren 2022. (Två av de tidigare ägarna har överlåtit sina aktier till Johan Bergner och Johan Klingvall som nu är huvudägare till anläggningen.) Den bild som förmedlats till GGK styrker uppfattningen att Gotlandsfabriken har en stark önskan att fortsätta utveckla Gumbalde Resort i alla delar men kanske främst med inriktning på banan, hotellet, restaurangen och därmed golfverksamheten. Det är till gagn för Gumbaldes medlemmar.

Som motiv för en övergång till en A1-anläggning har GR angivit möjligheten till effektivare beslutsvägar och en mer sammanhållen kommunikation till såväl medlemmar som gäster. I detta sammanhang har GR också betonat sin ambition att bedriva klubbens medlemsverksamhet i egen regi. För att stärka anläggningens resurser i det avseenden har GR anställt Staffan Magnusson, före detta Visby gk, som medlems- och tävlingsansvarig. Staffan är välkänd på golf-Gotland och har genuint goda vitsord.

I samband med extra årsmötet kommer Gumbalde Resort ges utrymme att berätta om sina ambitioner framåt och svara på frågor.


Gumbalde GK:s ställningstagande (styrelsen)

Inom styrelsen har funnits olika uppfattningar om den principiella synen på en övergång till A1. Styrelsen är dock helt enig om att en smidig övergång till A1 är till fördel för medlemmarna och den fortsatta utvecklingen på Gumbalde. Styrelsen har därför valt att bifalla GR:s hemställan om en förtida uppsägning av nyttjanderättsavtalet.

Under september tillsattes en förhandlingsgrupp bestående av Lennart Weiss, Camilla Butterfield, Peter Krantz och Johan Plyhr med uppdrag att förhandla fram en överenskommelse med GR för 2023, d v s det år då nyttjanderättsavtalet skulle varit i kraft. Överenskommelsen innebär att 2023 blir ett ”övergångsår” då verksamheten bedrivs av GR men inom de ramar som avtalats mellan GGK och GR. Styrelsen står enigt bakom det förslag som föreläggs årsmötet för beslut.

Med koppling till den verksamhetsmässiga överenskommelsen för 2023 föreligger också ett förslag till avgifter för 2023 (bilaga X A. Till följd av de kraftiga kostnadsökningar som skett under 2022 på energi, gödning, livsmedel m m är Gumbalde Resort i behov av att höja avgifterna för 2023. (SGF bekräftar den saken i sin kommunikation till Sveriges golfklubbar och menar att behovet om avgiftshöjningar ligger i intervallet 10 – 25 procent, för att inte Sveriges golfklubbar ska riskera kraftiga underskott.)

Styrelsens ambition har varit att så långt möjligt reducera behovet av en större avgiftshöjning 2023. På det sättet ökar förutsättningarna att behålla befintlig medlemsstock och möjligen även öka den, något som skulle stärka anläggningens ekonomi och därmed främja medlemmarnas intresse att spela på en väl underhållen golfbana. Styrelsen menar att det ligger i medlemmarnas intresse att reducera behovet av en större avgiftshöjning 2023 och föreslår därför årsmötet överlåta klubbens kassa till GR. Därmed kan avgiftshöjningen för 2023 begränsas, se vidare bilaga 4 A och 4 B.


Den formella processen

Förutsatt att extra årsmötet bifaller styrelsens förslag till beslut behöver en avvecklingsprocess genomföras i steg. Inledningsvis ansöker GGK om utträde ur SGF per den 31/12 2022. För att ge styrelsen möjlighet att följa upp den överenskommelse som träffats finns klubben kvar (utan verksamhet eller medlemsavgift) under 2023 tills dess att ett avvecklingsårsmöte genomförts. I samband med avvecklingsårsmötet 2023 fattas beslut om avvecklingen av klubbens återstående tillgångar. Därefter likvideras klubben. Som en följd av de ändrade förutsättningarna för verksamhetsåret 2023 föreläggs extra årsmötet förslag om att förlänga räkenskapsåret 2022 till avvecklingsårsmötet 2023.

Styrelsen för Gumbalde GKDagordning vid extra årsmöte för Gumbalde GK, 2022-11-06

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av föredragningslista.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Extra årsmötet föreslås besluta:

Att till ordförande respektive sekreterare utse Lennart Weiss och Karin Tideström


6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.


7. Information och bakgrund till extra årsmöte samt de förslag till beslut som Gumbalde golfklubbs (GGK) styrelse underställer årsmötet för beslut:

- Gumbalde Resorts (GR) uppsägning av gällande nyttjanderättsavtal. (Bilaga 1)

- Hemställan från Gumbalde Resort om förtida frånträdande av nyttjanderättsavtal. (Bilaga 2)

- Information om innebörden av övergång från M1-klubb (ideell förening) till A1 (anläggning med associerat medlemskap i SGF.)

- Information om styrelsens överväganden.

- Redogörelse för formell procedur för transformation från M1 till A1.

- Information om överenskommelse mellan GGK och GR ang. verksamheten 2023. (Bilaga 3)

- Information om styrelsens förslag till avgifter för 2023 samt överlåtelse av klubbens kassa (95%) med syfte att reducera behovet av avgiftshöjning. (Bilaga 4 A & 4 B)

- Formell process för avveckling av golfklubben.

Utrymme för frågor och diskussion.

8. Information från Gumbalde Resort om motiv för övergång samt ambitioner för anläggningens fortsatta utveckling och den framtida medlemsverksamheten. (Bilaga 5)

Utrymme för frågor och diskussion.


9. Förslag om att bifalla styrelsens förslag om att biträda Gumbalde Resorts hemställan om att i förtid frånträda gällande nyttjanderättsavtal.

Extra årsmötet föreslås besluta:

Att bifalla GR:s hemställan om att frånträda gällande nyttjanderättsavtal från den 1/1 2023.


10. Förslag ang. styrelsens förslag till överenskommelse mellan GGK och GR angående verksamheten för övergångsåret 2023 och övergripande ambitioner för medlemsverksamheten framåt. (Bilaga 3)

Extra årsmötet föreslås besluta:

Att bifalla styrelsens förslag till överenskommelse mellan GGK och GR ang. verksamhetens inriktning övergångsåret 2023.

11. Förslag ang. styrelsens förslag till överenskommelse mellan GGK och GR om avgifter för 2023 samt överlåtelse av ca 95 procent av klubbens kassa under inledningen av 2023 med syfte att reducera behovet av en annars större avgiftshöjning. (Bilaga 4 A och bilaga 4 B)

Extra årsmötet föreslås besluta:

Att bifalla styrelsens förslag till överenskommelse ang. avgifter för 2023.

Att bifalla styrelsens förslag om överlåtelse av ca 95 procent av klubbens kassa med avsikt att reducera behovet av en annars större avgiftshöjning.


12. Förslag om att ansöka om utträde ur Svenska Golfförbundet per den 31/12 2022.

Extra årsmötet föreslås besluta:

Att bifalla styrelsens förslag om att ansöka om utträde ur Svenska Golfförbundet per den 31/12 2022.


13. Förslag om att förlänga verksamhets- och räkenskapsåret 2022 med syfte att ge styrelsen möjlighet att följa upp den överenskommelse (pkt 10) som träffats mellan GGK och GR och förbereda ett avvecklingsårsmöte.

Extra årsmötet föreslås besluta:

Att bifalla styrelsen förslag om att förlänga verksamhetsåret med syfte att möjliggöra för styrelsen att följa upp den överenskommelse som träffats mellan GGK och GR.


14. Förslag om att ge styrelsen i uppdrag att förbereda och kalla till avvecklingsårsmöte 2023 samt i samband därmed genomföra likvidation av klubben.

Extra årsmötet föreslås besluta:

Att ge styrelsen i uppdrag att förbereda och kalla till avvecklingsårsmöte 2023 och i samband därmed genomföra likvidation av klubben.


15. Avslutning.
Uppsägning av nyttjanderättsavtal (bilaga 1)Förtida uppsägning av nyttjanderättsavtal (bilaga 2)


Per den 11 mars 2022 sade GumbaldeResort AB, 556552-4666, upp nyttjanderättsavtalet med Gumbalde Golfklubb, 834001-7188.


Härmed önskar Gumbalde Resort AB att avtalet skall upphöra att gälla i sin helhet den 31 december 2022 och önskar inleda förhandling om förutsättningarna för perioden 1 januari 2023 t.o.m. 31 december 2023.


Stånga den 14 september 2022


Matz Bengtsson

VD, Gumbalde Resort AB(bilaga 3)


Nedan beskrivs den överenskommelse som tecknats mellan Gumbalde GK och Gumbalde Resort som villkor för avlösningen av gällande nyttjanderättsavtal per den 31 december 2022. Överenskommelsen underställs extra årsmötet för beslut.


1. Utveckling av juniorverksamheten

Det är bolagets ambition att fortsätta att utveckla juniorverksamheten genom en fortsatt rekrytering av juniorer och en attraktiv verksamhet med professionellt PGA-utbildade tränare. Bolaget avser också fortsätta att genomföra Gumbalde Summer Camp för juniorer i gotländska golfklubbar och över lag skapa goda förutsättningar för utveckling av juniorerna på Gumbalde. Under 2023 kommer juniorerna att erbjudas rangekort till samma villkor som under 2022.

Bolaget ser gärna att det även fortsättningsvis finns ideella krafter som kan hjälpa till med att planera och utveckla juniorverksamheten.

2. Dam- och veteranverksamheten

Damernas och veteranernas verksamhet är viktig även fortsättningsvis och bolaget ser fram emot att utveckla samarbetet ytterligare. Damer och veteraner garanteras även fortsättningsvis starttider på banan på samma sätt som idag.

Dam- och veteranverksamheten är frivillig och sköts helt på frivillig basis från respektive verksamhet i dialog med bolagets personal.

3. Tävlingsverksamheten

En attraktiv golfanläggning erbjuder varierade och attraktiva tävlingar för dess medlemmar. Bolaget har för avsikt att utveckla tävlingsprogrammet och attrahera fler partners för att också kunna erbjuda bra prisbord. Även fortsättningsvis kommer tävlingar som KM, Silverklubban, Tremannascramble och andra traditionella klubbtävlingar att genomföras. Bolaget vill också att Gumbalde återigen skall ha ett serielag med i det nationella seriespelet. Bolagets förhoppning är att det även för tävlingsverksamheten finns frivilliga som kan ingå i planering och genomförande av tävlingar.

Kommentar: Som A1-anläggning kan Gumbalde-spelare inte mottaindividuella mästerskapstecken från RF, dvs. SM. Gumbalde-spelare har heller inte rätt att delta i lag-SM.


4. Medlemmars access till golfbanan

Som medlem är det viktigt att man känner att det finns tillräckligt med starttider på sin hemmabana. Om speltrycket skulle kräva det kommer bolaget att införa så kallade medlemstider där medlemmarna har företräde till bokning på vissa tider.

Företagsgolf förläggs i första hand på vardagar under vår- och höst.

5. Golfträning
Gumbalde Resort kommer att ha minst en PGA-utbildad golftränare anlitad under golfsäsongen. Genom att bolaget nu har investerat i bättre träningsmöjligheter förbättras också förutsättningarna att erbjuda medlemmar och gäster ett större utbud av golfträning vilket är helt i linje med bolagets ambitioner. Under 2023 bedrivs medlemsträning minst en kväll i veckan för juniorer och seniorer, på liknande sätt som under 2022.

6. Medlemmars synpunkter och idéer

Det är viktigt att medlemmarnas synpunkter och idéer tillvaratas. Detta kommer även fortsättningsvis att ske genom enkäten Players First, genom medlemsmöten (vår/höst) samt fortlöpande via personlig dialog mellan medlemmar och bolagets personal.

7. Hedersmedlemmar

Nuvarande hedersmedlemmar fortsätter att vara hedersmedlemmar till samma villkor som idag. Hedersmedlemmar som idag har fri medlemsavgift och spelavgift erhåller fri årsavgift.

8. Toalettbyggnation

Klubben har sedan tidigare avsatt 150 000 kr som medfinansiering till byggnation av ytterligare en toalett på banan. (Beloppet var ursprungligen avdelat till den begränsade ombyggnad av banan som Gumbaldes tidigare ägare planerade till säsongen 2019. I samband med att Gotlandsfabriken övertog ägarskapet konverterades klubbens bidrag till ett stöd för att anlägga ytterligare en toalett på Gumbalde. Överenskommelsen är reglerad i ett särskilt avtal.)

Bolaget har som ambition att under våren 2023 uppföra ytterligare en toalettanläggning i linje med avtalet mellan GGK och GR. För närvarande föreligger dock ett stopp för nya avloppsanläggningar i Stånga. Frågan kommer att utredas av Gumbalde Resort under vintern. Så snart som nödvändiga tillstånd utverkats kommer GR starta byggandet av den nya toalettanläggningen. Om det inte visar sig möjligt att få erforderliga tillstånd till kommande säsong avser Gumbalde Resort ordna med en tillfällig lösning.

Den nya toalettanläggningen planeras att byggas vid övergången mellan hål 3/4 och 7/8, på den västra sidan av väg