Uppdaterat: 23 apr. 2021


Styrelsen för Gumbalde Golfklubb får härmed avge redovisning för klubbens verksamhet räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31.


Styrelse och revisorer

Ordinarie ledamöter: Lennart Weiss, Ordförande, Carina Kindström, Camilla Butterfield, Peter Krantz, Henrik Munkhammar och Johan Bryvall.

Hugo Lindqvist, adjungerad.

Suppleanter: Carolina Wennergren, Per Fredenlund


Revisorer: Lars-Göran Engström och Bengt Åke Jakobsson med Thomas Olofsson som ersättare


Styrelsesammanträden

Styrelsen har förutom konstituerande styrelsemöte haft 13 stycken protokollförda samman­träden.


Styrelsens ansvarsfördelning och kommittéansvariga inom klubben:


Ordförande: Lennart Weiss

Vice ordförande: Peter Krantz

Klubbkassör: Camilla Butterfield

Sekreterare: Carina Kindström

Informationsansvarig: Carina Kindström

Bankommittén: Johan Bryvall och Carina Kindström

Tävlingskommittén: Hugo Lindqvist, Henrik Munkhammar

Agnetha Larsson, Fredrik Ström och Per Fredenlund

Seniorkommittén: Per Fredenlund

Juniorkommittén: Peter Krantz och Johan Bryvall

Damkommittén: Elaine Juniwik

Samverkanskom: Lennart Weiss, Peter Krantz, Camilla Butterfield


Styrelsen om 2020 års verksamhet


Nya Gumbalde kommer att bli fantastiskt


Förra årets verksamhetsberättelse inleddes med rubriken ”nu läggs grunden för en ny och spännande tid på Gumbalde”. Styrelsens förord avslutades med en förhoppning om att den planerade satsningen lyckligt skulle föras i hamn, för ”om så sker tror jag att Gumbaldes bästa tid ligger framför oss.”


Aldrig kunde någon av oss föreställa sig att den så hett efterlängtade nysatsningen på Gumbalde skulle landa på det sätt som till slut skedde. När vi samlades till årsmöte den 28 juni 2020 låg det fortfarande i korten att Gumbalde skulle omstartas via en nyemission där de tidigare ägarna, bröderna Lindberg skulle delta tillsammans med en extern investerarkrets (Gotlandsfabriken AB) och en mindre krets Gumbaldemedlemmar. Det var också engagemanget runt detta alternativ som stod i fokus för styrelsens arbete våren 2020, med inte mindre än 9 av årets totalt 13 protokollförda möten genomförda under första halvåret 2020.


I en process med flera turer som skedde dagarna efter årsmötet landade dock det hela i att bröderna Lindberg sålde samtliga aktier till Gotlandsfabriken AB. Gotlandsfabriken består av fyra gotlandssorkar som via framgångsrikt personligt entreprenörskap och ett klappande hjärta för öjn förenats i en ambition att skapa arbetstillfällen och bidra till utveckling samt framtidstro på den gotländska landsbygden.

Med övertagandet av Gotlandsfabriken skrivs ett nytt kapitel i Gumbaldes historia. Och som man far fram. Från första stund har man satt gasen i botten med ambitionen att skapa en av Sveriges främsta golfresorter. Bolaget har förvärvat mark, både för att utveckla golfbanan och förse hotellet med fler rum. Med stöd av Pierre Fulke och Adam Mednicksson har oräkneliga utkast till masterplaner för banan tagit fram, för att snabbt förkastas för en än mer ambitiös.

Med den nu fastställda masterplanen vet vi att praktiskt taget hela banan kommer att byggas om vilket innebär ny bansträckning, 18 nya greener och greenområden, två stora magnifika vattendammar, förändringar i landskapet för att skapa skönhetsintryck, utmaningar och dramatik, nya och vackert anlagda bunkrar, ombyggd bevattningsanläggning för att kunna garantera en grön bana, även under torra och varma somrar, ny driving-range, nya golfbilar, utökad parkering med mera.


Och det stannar inte vid själva golfbanan. Framför restaurangen och golfhotellet har man genomfört en stor omdaning med avsikt att skapa en tät, sammanhållen golfanläggning med ett ”golftorg”, inramat av körsbärsträd, planteringar och ny belysning, allt för att ge besökarna massor av ögongodis och samtidigt främja gemenskap mellan golfare och andra besökare. Salen och restaurangen har fått en känsligt gjord ansiktslyftning, utförd med respekt för byggnadens historia. I Salen har medlemmarna fått en lounge där vi både kan starta och avsluta golfdagen med en kopp kaffe eller öl och njuta av golf via storbilds-TV.


Restaurangen har fått en ny operatör som tagit sig an uppgiften med entusiasm och förändrad meny. Receptionen och golfshopen har flyttat tillbaka till ”hönshuset”, utfört på ett sätt som gör att det är en sann fröjd att kliva in till Petra och hennes kollegor. Hotellet har under vintern byggts om med följd att samtliga rum nu har modern standard med toa och dusch. Till nästa år planeras ett poolområde på hotellets innergård. Då byggs också ytterligare en modern toa på banan, baserat på tidigare avtal mellan klubben och bolaget. Till detta har Gumbalde fått två nya padelbanor, en helt ny maskinpark för skötseln av banan och med nye banchefen Henrik Johansson i spetsen har banorganisationen förstärkts för att redan detta år skapa en bana i bättre skick än någonsin, detta trots att ombyggnaden inte kommer att vara färdig i sin helhet förrän 2022. Men då ska det givetvis firas i en storslagen nyinvigning, i samspel mellan klubben och bolaget.


Vem av oss gamla medlemmar hade överhuvudtaget kunna föreställa oss något sådant? Det är bara att konstatera att Gotlandsfabriken tillsammans med anläggningens VD Matz Bengtsson med personal gjort ett fantastiskt arbete. I detta sammanhang kan ett par påpekanden vara på sin plats. Det är visserligen uppenbart att en investering i den här skalan och med den här kvalitén kräver en stor plånbok. Men det krävs också en stor tanke med insikt om vikten av uppmärksamhet på alla detaljer.


På många sätt kan man säga att Gumbalde därmed är tillbaka till de stora visioner som en gång tänktes av Anita och Lars Lagergren. När Gumbaldes första 9 hål invigdes den 17 juni 1989 var det med inspiration från ett antal förnämliga anläggningar runt om i världen. Det var med dessa som förebild som man förädlade den befintliga bebyggelsen och skapade en golfmiljö som tillhör de vackraste i Sverige. När nu Gotlandsfabriken på allra bästa sätt tagit på sig ansvaret att förädla detta arv kan det vara värt att påminna om betydelsen av namnet Gumbalde, d v s ”Gum” som står för den främste och ”balde” som betyder i trakten. Alltså, den främste i trakten, som klubbens tidigare ordförande Anders Svensson skriver i den läsvärda historiska krönika som finns på klubbens hemsida.


Så vad betyder då allt detta för klubben? Ja egentligen allt. För den som noggrant studerat den nya bandesignen är det uppenbart att vi kommer att få Gotlands, kanske rentav en av Sveriges roligaste banor att spela på. Tvärgående hinder som skapat förtret för såväl medlemmar som gäster är med två undantag borta. (De två som finns kvar kommer tillhöra banans mest spektakulära hål.) Att banan kommer att få en god ranking när den satt sig kan vi vara helt övertygade om.


Men det handlar inte bara om banan. Med den omdaning som skett skapas förutsättningar att erbjuda en helt ny totalupplevelse, något som klubben framåt har ambitionen att ta med sig in i planeringen av tävlingar, träning, ungdomsläger, medlemsinformation, kommittéverksamhet, medlemsgolf och mottagande av nya medlemmar m.m. Styrelsens ambition är att steg för steg utveckla verksamheten så att Gumbalde gk blir en av de främsta klubbarna i Sverige när det gäller att erbjuda gemenskap och klubbkänsla.


Det är en uppgift med flera inbyggda utmaningar. Gumbalde gk är en klubb med ca 50 procent medlemmar boende på Gotland och lika många på fastlandet. För att skapa ”klubbkänsla” ställs höga krav på verksamhetens kvalitet under några få sommarveckor, samtidigt som vi har en utmaning att erbjuda våra medlemmar något under de månader som många befinner sig på fastlandet. Där det förr var naturligt att arrangera KM och tävlingar som avslutades med kulturarrangemang och dans föredrar många idag, präglat av dagens tidspress i såväl jobb som vardag, att hellre tillbringa tid med familjen efter att dagens golfrunda spelats. Sättet att skapa gemenskap och sammanhållning behöver alltså gå i takt med tiden och de önskemål som medlemmarna själva ger uttryck för, något som klubben följer upp genom noggranna analyser av det verktyg, Players 1st, som klubben har tillgång till via SGF.


Nu står vi inför en ny säsong där det är troligt att coronapandemin fortsatt kommer att sätta sin prägel. När detta skrivs har SGF gått ut med synnerligen stränga riktlinjer som i praktiken sätter stopp för all organiserad tävlingsverksamhet tills pandemin klingat av. Detta kastar givetvis grus i klubbens planering för innevarande år men så snart som vi har möjlighet att återgå till det normala kommer vi att pröva nya former, både för tävlingsverksamheten, mottagande av nya medlemmar och annat som kan ge medlemskapet ett mervärde. Men låt oss komma ihåg att en klubb drivs av ideella krafter. Flertalet som sitter i styrelsen är förvärvsarbetande och flera har familjer med barn i sin mest aktiva ålder. Därför behövs ett ständigt tillflöde av nya medlemmar som är beredda att bidra, som hålvärdar, fadder för nya medlemmar, i klubbens kommittéverksamhet, som tävlingsfunktionärer eller kanske rentav i styrelsen.


Med detta sagt är det bara att konstatera att med den pågående utvecklingen av Gumbalde som anläggning har det skapats helt nya förutsättningar. Det är både min och styrelsens övertygelse, att när den nya banan öppnas 2022 kommer medlemsantalet snart stiga mot det tak på ca 800 fullt betalande medlemmar som klubb och bolag fattat beslut om. Därmed kommer klubbens ekonomi ge utrymme för satsningar på olika områden. Nästa steg i klubbens och Gumbaldes utveckling ska vi ta tillsammans, med den entusiasm och positiva energi som den pågående omdaningen ger förutsättningar till. Kära medlemmar, Gumbaldes bästa tid ligger verkligen framför oss.


Lennart Weiss

Ordförande, Gumbalde GKBankommittén


Som beskrevs redan i verksamhetsberättelsens för 2019 så påbörjades den förändrade målbilden för golfbanan vilket resulterade i ett större utredningsarbete, utfört av Pierre Fulke design AB.

Under året som gick bytte bolaget ägare och utredningsarbetet som sedan tidigare pågick ökade i dimension. Det som under säsongen 2020 diskuterades och gick under namnet Masterplan för arbetet med banan kom fram i flera versioner. Det började med mindre förändringar till förslag på större och väldigt intressanta och spännande förändringar för banan.

I samband med ägarbytet anställdes en ny banchef, Henrik Johansson, varmt välkommen Henrik. Tidigare banchef Mathias Wennergren kommer att arbeta kvar inom staben för banarbetet.

Vi som representerar Bankommittén är självfallet mycket positiva till den nya ambitionsnivån och knyter stora förhoppningar till förslagen. I takt med att Fulkes förslag konkretiserats har bankommitténs ledamöter deltagit och getts möjlighet att lämna sina synpunkter.

I anslutningen till det traditionsenliga sommarmötet arrangerades åter en uppskattad information, denna gång med en presentation av de nya ägarna samt deras ambitioner för anläggningen

Till sist kan vi åter konstatera att banans hålvärdar gjorde ett fint jobb. Inför kommande säsong avser vi dock rekrytera fler hålvärdar så att ännu fler medlemmar hjälper till för att hålla banan städad och fin under säsongen.

Bankommittén vill slutligen framföra ett varmt tack för året som gått och ser fram emot säsongen 2021 och att få följa processen i arbetet med banan.Damkommittén


Damkommittén träffades i mitten av mars för att planera årets åtaganden. Vi diskuterade antalet niohålare och olika spelformer med tanke på rådande coronapandemi.

Under maj och juni genomförde vi sju träffar med niohåls spel, detta år utan prisutdelning och kaffe. Den 13/5 var det kallt och regn men trots detta kom sexdamer till spel, annars var vi 10–15 spelare per kväll. Vi hade avslutning 17/6 då 14 damer åt tillsammans utomhus och hade prisutdelning för vårsäsongen.

Vi genomförde inte den öppna damdagen pga. pandemin.

Vi hade för första året, bokat in tider på onsdagar för 18 håls spel under högsäsong. Det blev mycket populärt och vi bestämde att fortsätta med detta upplägg även 2021.

Under augusti och september spelade vi nio hål eclectic under sex onsdagskvällar. Vi avslutade med trevlig samvaro i salen där restaurangen ordnade mat och vi var servitörer. Vi hade prisutdelning där alla deltagande damer fick pris. Vi drog även årets birdiedam som vann ett presentkort på Hemse presentaffär.

Vi lyckades få tre nya damer att börja spela med oss och det ser vi som mycket positivt.


Juniorkommittén


Juniorverksamheten kan rapporterna om god fart under sommarmånaderna. Stommen i verksamheten utgörs av Gumbalde Summercamp, ett 2-dagars träningsläger med övernattning på hotellet, samt träningspassen på tisdagar.

Gumbalde Summercamp hålls i början av juli så att ungdomarna kan knyta kontakter med spelkamrater för sommaren tidigt.

Under 2020 hade vi glädjande nog ett rekordstort antal deltagare, kul!


Lägret genomfördes i samarbete med Gotlands Golfförbund. Kul att se att många juniorer även ställde upp i klubbtävlingar samt KM. Periodvis har vi haft bra närvaro på träningarna, men fortfarande är detta något som vi både kan och ska förbättra. Golf blir roligare om man tränar!


Varmt tack till alla sponsorer som gör juniorverksamheten med Gumbalde Summercamp som kronan på verket möjligt.


Tävlingskommittén


Tävlingskommittén har i vanlig ordning även under 2020, trots den otrevliga coronapandemin, genomfört ett antal tävlingar.

Höjdpunkterna var som vanligt KM, DM och 3-mannascramble vilka genomfördes på ett föredömligt sätt trots gällande restriktioner.

Vi tackar våra tävlingssponsorer och de som ställt upp som funktionärer under säsongen.


Veterankommittén

Ett udda år får vi hoppas, med pandemin som omöjliggjorde mycket av veteranernas verksamhet, Vi kunde dock hålla i gång spelet på tisdagarna.

Med början den 7/4 och avslut den 29/9 var det hela 333 stycken som startade.

Eclecticen startade den 19/5 och avslutades den1/9. Det var 12 stycken som spelade om priserna.

Pelle Fredenlund tackade för sig och överlämnade ansvaret till Kenneth Julin, Mats Wahlqvist och Roger Wärn.


GUMBALDE GOLFKLUBB

Stånga den 9/4 2021___________________________________ _______________________________

Lennart Weiss, ordförande Peter Krantz, vice ordförande___________________________________ ________________________________

Camilla Butterfield, kassör Carina Kindström, sekreterare___________________________________ ________________________________

Henrik Munkhammar Johan Bryvall


___________________________________ ________________________________

Per Fredenlund, suppleant Carolina Wennergren, suppleant