Uppdaterat: 7 mars 2021


Villkor för Gumbalde gk:s fond till stöd för medlemmar med en svag ekonomi


Inför säsongen 2021 har spelrättsavgifterna för Gumbalde gk höjts. En ytterligare höjning till säsongen 2022 kan förväntas. För medlemmar med en svag ekonomi kan detta leda till svårigheter att fortsätta spela golf på Gumbalde. Det skulle kunna få till följd att medlemmar som varit lojala med Gumbalde gk under längre tid skulle kunna få svårt att fortsätta spela golf på anläggningen.


Med avsikt att mildra en sådan utveckling har Gumbalde gk fattat beslut om att inrätta en fond med möjlighet att ge ekonomiskt stöd till enskilda medlemmar som uppfyller klubbens villkor. Det bör observeras att en uppfyllnad av nedanstående villkor inte per automatik ger rätt till stöd. Beslut fattas utifrån de samlade förutsättningarna i det enskilda fallet.


Styrelsen har fattat beslut om att ge klubbens kassör Camilla Butterfield mandat att fatta beslut. Ansökningar och fattade beslut kommer med undantag för klubbkassören att omgärdas av total sekretess. Inför styrelsen kommer beslut om stöd att redovisas som medlem 1, medlem 2 och så vidare.


Ansökningar för säsongen 2021 ska vara klubbens kassör tillhanda senast den 30/4 och mailas till cambut64@gmail.com.


För 2021 har fonden maximalt 25 000 kr till sitt förfogande. Det betyder att avvägningar kan behöva göras och ersättningsbelopp reduceras jämfört med regelverket, om ett större antal ansökningar skulle inkomma som uppfyller fondens formella krav.


Kriterier för beviljande av stöd:

  • Den ansökande ska ha varit medlem i klubben i minst fem år.

  • Medlemmar som varit medlemmar längre ges företräde framför medlemmar med färre antal år som medlem.

  • Stöd till medlem kan utgå med mellanskillnaden mellan den sammanlagda medlems- och spelrättsavgiften 2020 och 2021. Jämförelsen görs för den medlemskategori som medlemmen hade 2020. Eftersom medlemskategorierna förändrats något inför 2021 kan skillnader föreligga mellan de olika åren. I så fall har kassören mandat att göra en bedömning mellan likartade medlemstyper.

  • Som skäl för ansökan gäller bland annat svag pension, långtidsarbetslöshet, plötslig medicinsk eller psykisk ohälsa som påverkat den enskildes ekonomi negativt och andra liknade skäl som försvagat den enskildes ekonomi långvarigt.