Uppdaterat: 8 mars 2021

Ombyggnaden av banan samt nyheter från klubben

I detta nyhetsbrev berättar vi om det senaste angående banombyggnaden samt några av de viktigaste besluten från det senaste styrelsemötet i klubben.Ombyggnaden av banan och ny banchef

Planeringen av den kommande ombyggnaden av banan fortsätter enligt plan. Ombyggnadsarbetet kommer att starta den 1/10. Troligtvis kan spelet på banan fortgå men sannolikt med några provisoriska områden. Vad som kommer att göras under hösten/ vintern återkommer vi till när planerna fått en fastare form. Eftersom ombyggnaden i praktiken kommer att ske över två år med sikte på att vara helt klar till säsongen 2022 kommer vi att kunna spela på 18 hål även nästa sommar.


För att klara genomförandet av projektet har organisationen förstärkts med Henrik Johansson, för närvarande assisterande banchef på Visby gk och f d assisterande banchef på Bro Hof Castle course, f d banchef på Sigtuna, med erfarenhet från flera stora ombyggnadsprojekt i Sverige. Henrik kliver in som ny banchef från den 1 september. Mathias Wennergren kvarstår som arbetsledare med ansvar för den dagliga skötseln av banan.


Från bolaget rapporteras också om en god sommar, i hög grad tack vare de förändrade reserekommendationer som kom i juni men givetvis också som ett resultat av de planer som presenterats i media om den kommande utvecklingen av Gumbalde. Greenfeespelet ökade med drygt 40 procent i juli. Antalet spelade ronder på banan ökade till 5 600 (3 898). I övrigt fortskrider presenterade planer ang. ett poolområde, padelbanor och en ombyggnad av hotellet till sommaren 2021.


Inför kommande säsong kommer också hemsidan att göras om och en ny visuell identitet att sjösättas. Detta arbete sker i samspel mellan bolaget och klubben.Fler medlemmar och ökat intresse för Gumbalde


Den positiva utvecklingen när det gäller greenfee-spelet avspeglas också i fler medlemmar i klubben. I detta nu har Gumbalde gk 689 medlemmar, en ökning med netto 85 medlemmar jämfört med föregående år. Det ökade intresset för Gumbalde har också resulterat i en ökad tillströmning av medlemmar från andra klubbar som utnyttjat möjligheten till dubbel spelrätt, från Visby gk ca 140 st, När gk ca 85 st. och från Gotska/ Ljugarn ca 15 st.


Det ökade intresset har aktualiserat en diskussion mellan klubb och bolag om hur vi framåt ska få en god balans mellan medlemmar, greenfeespel och spelare med dubbel spelrätt. Vi återkommer om den saken före nästa säsong men eventuellt kan det bli aktuellt att sätta ett tak för antalet medlemmar och göra en översyn av systemet med dubbla spelrätter, allt för att göra banan tillgänglig för klubbens medlemmar samt greenfee- och hotellgäster.


Utvecklingen av banan kommer också att medföra en justering av spelrättsavgiften. Särskilda lösningar kommer dock att skapas för juniorer och pensionärer. Mer information om detta följer under kommande höst/ vinter.Rapport från styrelsemöte i klubben den 15 augusti


Ett prioriterat mål i den verksamhetsplan som antogs under våren är att Gumbaldes medlemsverksamhets ska utvecklas. Via förbättrad medlemsvård och ökad prioritet på tävlingsverksamheten är ambitionen att klubbkänslan ska bli starkare och medlemmarna uppleva ett högre värde av sitt medlemskap. För att skapa förutsättningar för en sådan utveckling har klubben i samspel med bolaget fattat beslut om vissa organisatoriska förändringar.


För att effektivisera uppbörden av medlems- och spelrättsavgifter ges bolaget tillgång till GIT och det administrativa ansvaret. Samtidigt återtar klubben det fulla ansvaret för tävlingsverksamheten. Ambitionen är att redan till nästa säsong utveckla olika delar av tävlingsverksamheten avseende tävlingsformer, inramning, priser m m. Det betyder att arbetet med att skaffa sponsorer behöver förbättras och fler engageras i tävlingsverksamheten.


Ansvarig inom klubben för detta arbete blir Hugo Lindqvist som kommer arvoderas i en roll som medlems- och tävlingsansvarig. (Därmed lämnar Hugo styrelsen för att istället bli ständigt adjungerad till styrelsen.) Ambitionen är att Gumbalde ska bli bäst på ön när det gäller medlemsvård och tävlingar. För att inhämta inspiration kommer ett par studiebesök göras på andra klubbar som lyckats väl i detta arbete. Vidare kommer en intern resursinventering att göras under hösten och tävlingskommittén att förstärkas.


Med avsikt att stärka klubbens förankring i samband med den kommande ombyggnaden av banan bildas ett ”Banråd” med representanter för klubbens damer, veteraner och juniorer. Ansvarig blir Johan Bryvall som kommer att samla rådet i samarbete med bolagets VD Matz Bengtsson och den nye banchefen.


När det gäller den tidigare gjorda överenskommelsen med bolaget om ekonomiskt samarbete runt skapandet av ett hektometersystem är denna nu omförhandlad. Klubbens insats med 150 000 konverteras till ett engångsbidrag för uppförande av en andra modern toalettanläggning i samband med kommande banombyggnad. (Bolaget tar det fulla drifts- och underhållsansvaret.) Därmed kommer Gumbalde ha två toppmoderna och fräscha toaletter, strategiskt placerade på banan för att ge största möjliga bekvämlighet.Medlemsgolfen


Den öppna medlemsgolfen på söndagar fortsätter som vanligt fram till dess att banan stängs för ombyggnad. Vi samlas ca 30 minuter före och börjar spela med start kl. 13.00. Varmt välkomna!