Beslutad masterplan för ombyggnaden av Gumbalde


Roligare men samtidigt snällare, genomtänkt och vacker, längre och samtidigt snabbare att spela än idag. Och grön, även under en torr och solig sommar. Så kan man med några värdeord beskriva Nya Gumbalde som efter en lång och noggrann process nu fått en slutligen beslutad masterplan.


Ansvarig för Gumbaldes nya design är Sveriges idag mest meriterade banarkitekt Pierre Fulke som tillsammans med sin partner Adam Mednicksson svarat för utformningen.


Efter ombyggnaden kommer Gumbaldes nuvarande svagheter med långa avstånd samt farliga spelriktningar mellan flera hål vara ett minne blott. Nya Gumbalde får en mer brittisk utformning där man på flertalet hål lämnar greenen för en kort promenad till nästa tee. Trots att banans spellängd blir några hundra meter längre från backtee kommer banan att bli snabbare att spela genom att promenadstråken kortats med närmare 2 km.


Nya Gumbalde kommer att bli en rolig bana att spela. För det borgar en modern design där flertalet tvärgående hinder tagits bort. På de hål där man fortsatt behöver spela över vatten (tre hål från röd tee och ett med hinder över fairway) kommer avstånden att bli mer rimliga än idag och upplevelsen kryddas av att hålen designats på ett vackert sätt.


En viktig pusselbit i banombyggnaden är att samtliga greener och greenområden kommer att byggas om till nyinvigningen nästa år och få ungefär samma karaktär som nya hål 1 som fått ett 400 kvadratmeter stort greenområde med svagt ondulerade greener, nya bunkrar och naturliga avrinningsområden.


När Gumbalde Resort tog det avgörande beslutet att bygga om samtliga greener blev det också möjligt att bygga bort designmässigt svagare hål. Samtidigt har två nya dammar anlagts och andra hinder breddats, både för att skapa spännande utmaningar och göra banan mer attraktiv för ögat.

På samtliga hål får banan fyra utslagsplatser vilket gör det möjligt för flertalet kategorier att spela banan med en längd och svårighetsgrad som passar den egna nivån.


En central tanke bakom hela ombyggnaden har varit att skapa en vacker, tät och väl sammanhållen anläggning runt restaurangen, hotellet och receptionen. Nyckeln till detta är Gumbaldes nya ”golftorg” som med en ny puttinggreen och fyra hål som startar eller slutar runt klubbhuset skapar en atmosfär som andas golf och uppmuntrar till sociala kontakter. Redan till årets säsong har också drivingrangen flyttats och fått en ny utformning.


Den nya banans par blir 70 (34/36).


För att säkra att Gumbalde kan erbjuda en grön och spelbar bana även under en solig och torr sommar har den befintliga vattendammen tätats, befintliga dammar breddats och stora delar av bevattningsanläggningen antingen bytts ut eller dragits om, med särskild prioritet på greenområden och tee.


Läget med ombyggnaden just nu.

Under hösten 2020 byggdes totalt fem greener och greenområden, inklusive ny puttinggreen. Under början av detta år fortsatte arbetet med att färdigställa Gumbaldes nya drivingrange. Planen var att färdigställa utslagsplatserna under april men eftersom det varit för kallt för att kunna limma konstgräset får detta dröja ett tag. Skulle kylan dra ut på tiden kommer mattor att läggas direkt på gruset så att drivingrangen kan öppna under början av maj. I samband med detta finns också en helt ny bollautomat.


Nästa steg i banombyggnaden är att vi med start den 17 maj påbörjar arbetet med tre nya greenområden, nämligen 3, 4 och 15 i den nya masterplanen. Dessa hål kommer att sås med grässådd. Byggnationerna på hål 4 och 15 stör inte nuvarande spel. När det gäller byggnationen av greenområdet på nya hål 3 kommer det att påverka spelet på banan under ca en vecka men genom att flytta tee kommer det ändå att bli möjligt att spela medan arbete pågår.

Med start den 20 september påbörjas så ombyggnationen av resterande delen av projektet. Arbetet beräknas ta ca 14 veckor och alla gräsytor kommer då att läggas med färdigt gräs.


Eftersom ombyggnadsarbetet är starkt väderberoende kan det bli aktuellt med förändringar av tidplanen. Om så sker kommer vi att berätta om den saken på den här sidan. Vi återkommer också med datum för öppningen av den ombyggda banan nästa år liksom datum för den officiella nyinvigningen som kommer att ske i samspel mellan Gumbalde Resort och Gumbalde Golfklubb