Uppdaterat: 28 marsDagordning vid Gumbalde golfklubb årsmöte 2022-04-17

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av föredragningslista.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11.Information om verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhets- och räkenskapsår.

12.Förslag till justeringar av stadgarnas § 10 och 13 avseende betalningsbefrielse för hedersmedlem. (Bilaga)

13.Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner.

14.Förslag om hedersmedlem i Gumbalde GK.

15.Fastställande av antalet styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår.

16.Val av

a. klubbens ordförande för en tid av 1 år.

b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

c. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.

d. två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.

e. tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år varav en väljs till sammankallande.

f. ombud till GDF-möte.

17.Övriga frågor.

18.Avslutning.Förslag till ändring av stadgarnas § 10 och 13 avseende betalningsbefrielse för klubbens hedersmedlemmar

Enligt klubbens normalstadgar har årsmötet möjlighet att utse hedersmedlem. Det är en uppskattad ordning som finns för att hedra personer som gjort särskilda insatser för klubbens och Gumbaldes utveckling.

Enligt klubbens stadgar, § 10 och 13 är hedersmedlemmar befriade från avgifter, d v s både medlemsavgift och spelrättsavgift. Det är något som klubbens styrelse är principiellt positiv till men som av ekonomiska skäl kommer att bli svårt att upprätthålla i framtiden.

Tidigare fanns en överenskommelse mellan klubb och bolag med innebörd att bolaget avstod från att fakturera spelrättsavgifter för klubbens hedersmedlemmar mot att klubben avstod från att fakturera bolagets sponsorer medlemsavgifter. Ekonomiskt var överenskommelsen fördelaktig för klubben.

Efter ägarskiftet på Gumbalde 2020 upphävdes tidigare överenskommelse. Det betyder att klubben fullt ut betalar spelrättsavgifter för klubbens hedersmedlemmar. I nuvarande läge med få golfaktiva hedersmedlemmar är kostnaden relativt begränsad. Med fler hedersmedlemmar skulle dock kostnaden konkurrera med andra angelägna delar av klubbens verksamhet.

Saken sätts i perspektiv om man beaktar att av klubbens medlemsavgift på 600 kr går 250 kr till avgifter till Svenska Golfförbundet samt Gotlands golfförbund. Återstår således 350 kr/medlem att göra verksamhet för. Av uppenbara skäl bör dessa medel styras mot klubbens kärnuppgifter, d v s medlemsvård, junior- och tävlingsverksamhet samt information.

Efter övervägande föreslår klubbens styrelse att stadgarna ändras så att nya hedersmedlemmar endast befrias från medlemsavgift. För redan beslutade hedersmedlemmar kvarstår således betalningsbefrielse både för medlems- och spelrättsavgift.

En förändring av klubbens stadgar kräver 2/3 majoritet vid klubbens årsmöte.


Styrelsen för Gumbalde GK föreslår årsmötet besluta:

Att justera klubbens § 10, sista meningen med formulering: ”Hedersmedlem är befriad från avgifter till klubben” samt strecksats i § 13 med formuleringen: ”hedersmedlem är befriad från avgifter,” till följande: hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

Att beslutet avser beslut om nya hedersmedlemmar. För tidigare beslutade hedersmedlemmar (före 2022) kvarstår tidigare ordning.


Valberedningens förslag inför årsmötet 2022


Ordförande (för 1 år)

Lennart Weiss, omval


Ledamöter

Camilla Butterfield, 2 år omval

Peter Krantz, 2 år omval

Ove Ahlqvist, 2 år nyval

Karin Tideström, 1 år nyval

Hugo Lindquist, 1 år nyval


Suppleanter (för 1 år)

Lena Rylander, omval

Göran Eriksson, nyval


Revisorer (för 1 år)

Olle Fredriksson, omval

Bengt-Åke Jacobsson, omval

Thomas Olofsson, revisorssuppleant omval


Ombud till GDF-möte

Valberedningen föreslår att hänskjuta till styrelsen att utse ombud.

Valberedning 2021/2022

Vidar Stenberg, ordförande och sammankallande

Björn Ardgren

Jan Rylander


Följande styrelseledamöter har 1 år kvar:

Henrik Munkhammar