Dagordning vid Gumbalde golfklubb årsmöte 2021-06-27


1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av föredragningslista.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11.Information om verksamhetsplan, framförhandlade spelrättsavgifter och budget för innevarande verksamhets- och räkenskapsår.

12.Förslag till justeringar av stadgarnas § 11, Utträde samt förtydligande av kommunikation runt betalning av medlems- samt spelrättsavgifter. (Bilaga)

13.Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner.

14.Fastställande av antalet styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår.

15.Val av

a. klubbens ordförande för en tid av 1 år

b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

c. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

d. två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.

I detta val får styrelsens ledamöter ej delta

e. tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år varav en väljs till sammankallande

f. ombud till GDF-möte.

16.Övriga frågor (information och diskussion).

17.Avslutning
Budgetförslag 2021Valberedningens förslag inför årsmötet 2021


Ordförande (för 1 år)

Lennart Weiss, omval


Ledamöter (för 2 år)

Johan Bryvall, omval

Henrik Munkhammar, omval

Gunnar Danielsson, nyval

Hugo Lindqvist, adjungerad


Suppleanter (för 1 år)

Ove Ahlqvist, nyval

Lena Rylander, nyval


Revisorer (för 1 år)

Olle Fredriksson, nyval

Bengt-Åke Jacobsson, omval

Thomas Olofsson, revisorssuppleant omval


Ombud till GDF-möte

Valberedningen föreslår att hänskjuta till styrelsen att utse ombud.


Valberedning 2020

Vidar Stenberg, ordförande och sammankallande

Björn Ardgren

Jan Rylander


Följande styrelseledamöter har 1 år kvar:

Camilla Butterfield

Peter Krantz