top of page

GUMBALDE GOLFKLUBB

STADGAR

För Gumbalde Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad i februari 1988 och med hemort i Stånga, Gotlands region. Stadgarna ändrade 2016.11.05.

IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att:

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,

 • alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,

 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar,

 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet,

 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap samt att

 • rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor.

(Gällande från Riksidrottsmötet 2015)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1§ ÄNDAMÅL

Gumbalde Golfklubb, nedan kallad klubben, har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Klubben skall i sin verksamhet aktivt verka för en drogfri idrott. I detta syfte har klubben tecknat avtal med Gumbalde Hotell & Konferens AB, nedan kallad bolaget.

För rätten att nyttja golfbanan och anläggningens övriga faciliteter erlägger medlemmar spelrättsavgift till bolaget. Avgiften förhandlas i årliga avtal mellan klubben och bolaget för att därefter godkännas av klubbens årsmöte.

 

2§ SAMMANSÄTTNING

Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

 

3§ TILLHÖRIGHET M.M.

Gumbalde Golfklubb är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Klubben tillhör Gotlands golfdistriktsförbund (GDF)samt Gotlands idrottsförbund (DF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

4§ BESLUTANDE ORGAN

Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

5§ FIRMATECKNING.

Golfklubbens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller, om styrelsen så beslutar, av två ledamöter i förening eller av en särskilt utsedd person eller flera.

 

6§ VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden:

1 januari t.o.m. 31 december.

 

7§ STADGETOLKNING

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

 

8§ STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Beslut om ändringar av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

 

9§ UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN

För uppläsning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Beslut om upplösning av klubben skall anges av att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golf främjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

10§ MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11§ 2 stycket och inte till ansökan fogat de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om denne önskar överklaga beslutet.

Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem i klubben. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. (Kommentar: Befrielse från medlemsavgift gäller för nya hedersmedlemmar beslutade från årsmötet 22-04-17. Tidigare beslutade hedersmedlemmar erhåller befrielse från såväl medlems- som spelrättsavgift.)

 

11§ UTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att medlemmen mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och styrelsen inte beviljar anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

 

12§ UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att medlemmen motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.

Härvid skall beaktas om denne tidigare tilldelats varning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom

av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst sex månader från dagen för beslutet. I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om denne önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.

13§ MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Medlem i golfklubben:

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

 • har rätt till information om klubbens verksamhet,

 • skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte och extra årsmöte

 • hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. (Kommentar: Befrielse från medlemsavgift gäller för nya hedersmedlemmar beslutade från årsmötet 22-04-17. Tidigare beslutade hedersmedlemmar erhåller befrielse från såväl medlems- som spelrättsavgift.)

 • skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i 3§ nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,

 • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

 

14§ DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

15§ TIDPUNKT OCH KALLELSE

Årsmötet är golfklubbens högsta beslutande organ och genomförs senast under april månads utgång efterföljande verksamhetsår. Styrelsen beslutar tidpunkt och plats för mötet.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före årsmötet delges medlemmarna. Det sker med digital post kompletterat med årsmötets handlingar. Därutöver anslås kallelsen på klubbens anslagstavla.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget och av bolaget och klubben framförhandlade spelrätts- och medlemsavgifter, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall i förekommande fall, senast en vecka före årsmötet, finnas tillgängliga i tryckt form och som anges i kallelsen, tillhandahållas på mötet.

 

16§ FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTET

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att handlas av årsmötet. Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

 

17§ RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT

Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben under mötesåret fyllt lägst 15 år.

Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande. Och förslagsrätt på mötet. Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

 

18§ BESLUTANDEFÖRHET

Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

 

19 § BESLUT OCH OMRÖSTNING

 • Beslut fattas med acklamation eller votering, om sådan begärs.

 • Beslut enligt §§ 8 - 9 avgörs med kvalificerad majoritet, 2/3 av avgivna röster.

 • Beslut i val avgörs med enkel majoritet.

Övriga beslutspunkter, enkel majoritet.

 

20§ VALBARHET

Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben.

Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelse, valberedning eller till revisor i klubben.

Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben.

Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

 

21§ ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 3. Fastställande av föredragningslista.

 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.

 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

 10. Information om verksamhetsplan, framförhandlade spelrättsavgifter och budget för innevarande verksamhets- och räkenskapsår.

 11. Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner.

 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår.

 13. Val av

  1. klubbens ordförande för en tid av 1 år

  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

  3. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

  4. två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta

  5. tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år varav en väljs till sammankallande

  6. ombud till GDF-möte.

 14. Övriga frågor (information och diskussion).

 15. Avslutning

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

 

22§ EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast sju dagar före årsmötet delges medlemmarna. Det sker med digital post kompletterat med årsmötets handlingar. Därutöver ansluts kallelsen på klubbens anslagstavla.

 

VALBEREDNING

23 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter och vals av årsmötet.

Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Valberedningen skall senast fyra veckor  före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

 

REVISION

24 § REVISION

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet. Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

 

STYRELSE

25 § SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordförande och fyra – sex övriga ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet fastställda turordningen för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Den adjungerade ledamoten får utses till befattning inom styrelsen.

 

26§ ÅLIGGANDEN

När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen skall – inom ramen för överordnade och dessa stadgar – svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

 • Tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler.

 • Handlägga och besluta i följande uppgifter

  • Framförhandlade spelrätts- och medlemsavgifter

  • Budget- och verksamhetsplan

 • Dessa handlingar skall senast i november månad före nästkommande verksamhetsår delges klubbens medlemmar i form av digital information, eller i brev samt anslås på klubbens anslagstavla.

 • Med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben.

 • Ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed.

 • Lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed.

 • Förbereda årsmöte.

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

 

27 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.

Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.

 

28§ ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

bottom of page